Verkoopvoorwaarden

1. Alle verkopen van onze goederen geschieden uitsluitend tegen de hiernavermelde voorwaarden en met afwijzing van de verkoopsvoorwaarden van de contractant, tenzij door partijen schriftelijk hiervan wordt afgeweken.

2. Onze offertes zijn vrijblijvend voor de wederpartij. De prijs vermeld in de offerte is slechts gedurende 14 dagen geldig en waarna zowel de offerte als de aangeboden prijs automatisch komen te vervallen. Iedere nieuwe offerte doet alle vorige teniet. Enkel na ontvangst binnen deze termijn van de door de contractant tegengetekende offerte in onze handelsruimte komt de overeenkomst tot stand en is de offerte bindend tussen de partijen in al zijn onderdelen.

3. De uitvoerings- en leveringstermijnen worden tussen partijen schriftelijk vastgelegd. Indien hieromtrent niets is overeengekomen, gaat de contractant ermee akkoord dat binnen de 6 maanden na datum van ontvangst van de door hem ondertekende offerte zal overgegaan worden tot levering. De levering van de goederen gebeurt steeds in onze handelsruimten. Op verzoek van de contractant kunnen de goederen evenwel ook op het door hem opgegeven adres geleverd worden, maar in dat geval reizen de goederen steeds op kosten van de contractant en draagt hij ook de risico’s tijdens het transport tenzij anders vermeld in onze offerte.

4. Wij staan onder geen enkel beding in voor de plaatsing en/of installatie van onze goederen.

5. Klachten omtrent de goederen dienen geformuleerd te worden bij aangetekend schrijven en dit binnen de 8 dagen nadat de goederen door de contractant in ontvangst zijn genomen. Eens deze termijn van 8 dagen verstreken accepteert de contractant dat de goederen conform het bestelde en vrij van gebreken geleverd werden en zal geen enkele klacht hieromtrent nog kunnen geformuleerd worden. Samen met de klacht dient het betreffende goed ons ook teruggestuurd te worden, zodat de geformuleerde klacht op haar gegrondheid kan beoordeeld worden. In geval de klacht terecht is, zal enkel overgegaan worden tot het vervangen van het betreffende goed. De contractant zal geen aanspraak kunnen maken op welkdanige schadevergoeding of intresten.

6. Indien de contactant een door hem ondertekende offerte annuleert, zal hij ten titel van geleden verlies en gederfde winst een conventionele schadevergoeding en gelijk zijnde aan 30% van de waarde van de offerte incl. BTW verschuldigd zijn.

7. Al onze facturen zijn betaalbaar te Valkenswaard en maken een brengschuld uit. De betaling dient te gebeuren binnen de 15 dagen na factuurdatum tenzij anders vermeld op de factuur. Bij niet-betaling of slechts gedeeltelijke betaling van de factuur uiterlijk op de vervaldag, zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling een verwijlsintrest van 1% per maand worden aangerekend, te rekenen vanaf de vervaldag. Los van de verwijlsintrest is in geval van niet-betaling of gedeelijtelijke betaling van het verschuldigde factuurbedrag tevens een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd en gelijk aan 10% van het factuurbedrag met een minimum van 75 €.                                                                       Door de laattijdige betaling van één factuur worden van rechtswege en zonder ingebrekestelling alle anderen, zelfs nog niet vervallen vorderingen van ons opeisbaar. In dit geval behouden wij ons het recht voor om met de uitvoering van de lopende contracten te wachten totdat integrale betaling van alle contracten is tussengekomen en dit zonder afbreuk te doen aan het recht op schadevergoeding wegens het niet nakomen der contractuele verplichtingen. In geval van levering der goederen op afroep zal de totaliteit der bestelde goederen gefactureerd worden bij de eerste levering.

8. De contractant wordt pas eigenaar van de verkochte goederen nadat de verschuldigde sommen volledig betaald zijn en wij behouden tot zolang het recht om onze goederen terug te vorderen. De risico’s en dewelke evenwel de goederen bezwaren, vallen ten laste van de contractant en dit zodra de goederen geleverd/verzonden zijn.

9. Partijen gaan uitdrukkelijk akkoord dat in geval van welkdanige betwisting ook, hun rechtsverhouding steeds door het Nederlands recht zal beheerst worden.


Copyright © 2024 In-Door | Verkoopvoorwaarden  •  Privacybeleid
Copyright © 2024 In-Door
Verkoopvoorwaarden
Privacybeleid
Webdesign & CMS by Downdijk